miércoles, abril 12, 2006

Compendi historial de la Biblia any 1451

En aquesta adreça podeu llegir aquest Compendi de la Bíblia en català del segle XV.

Compendi historial de la Biblia
que ab lo títol de Genesi de scriptura trelladá del provençal a la llengua catalana mossen Guillem Serra en l'any M.CCCCLI, y ara ha fet estampar per primera vegada En Miquel Victoriá Amer

Aquí és reproduit el relat de l´arca de Noé, tal com es pot trobar en el llibre:
DE LA ARCHA DE NOE.

COM Noe compli .d. anys hach .iij. fills, Sem, Cam e Jafet. E en aquell temps hauia molt de mal en lo setgle, tant que dix nostre Senyor: pinetme perque fiu hom en lo mon. E dix a Noe: fi vindra de tota part, e tremetre aygues del diluvi qui auciuran totes carns viuents qui son e estan sobre la terra. E jo port a tu gran amor e tremetret mon senyal. E mante que fasses una archa de bon lenyam e que sia be cimentada e envernissada dins e defora. E faras en aquesta manera: .ccces. colzades haura de lonch e .l. de ampla e .xxx. de alt. E faras en ella moltes cases. E entraras en ella tu e ta muller e tos fills e lurs mullers; cor solament trop tu just sobre la terra. E metras dins ab tu de totes animalies, axi de reptilies com de besties e de volateries e de totes les coses que jo pose sobre la terra, en que hage sperit de vida: de cascun linatge .j. parell, mascle e femella; per tal que romangue sement sobre la -17- terra, que totes les altres morran sots les aygues del diluvi. E faras la archa axi compassada que en la cima no hage sino una colzada de ampla. E lauors mes mans a obrar la archa Noe. E quant fo acabada e totes les coses que Deus li mana metre foren en ella, guarda Noe al cel. E quant viu Noe lo senyal que Deu li hauia posat, recullis ell e sa muller e sos fills e lurs mullers. E obri nostre senyor Deus les fonts de abis e los senyals del cel, e ploch .xl. dies e .xl. nits, de guisa que tot lo mon se compli de aygua. E cresch la aygua en tal manera per tot lo mon que puja .xl. colzades sobre la pus alta muntanya qui fos en lo mon, e ana la archa sobre les aygues. E quant foren les aygues mimvades en lo mon, romas la archa en Erminia sobre unes muntanyes qui son pus altes que altres que hom sapie, qui han nom mont Ararat. E quant Noe conech que hauia molts dies que la archa estaua ferma, obri la finestra de la archa e guarda e viu que estaua en loch alt, e viu encara tota la terra coberta de aygua: espera alguns dies e puys obri la finestra e trames un corp en lo desert, e lo corp troba tota la terra plena de carns mortes e menjan e no hach cura de tornar a Noe. E quant Noe viu quel corp no tornaua, lo endema trames hi una coloma. La qual torna al vespre e aporta un ram de oliuera ab fulles verdes, en son bech. E com Noe la viu, comensa a lohar e beneyr lo nom de Deu per -18- aquell miracle, e estech .iij. dies e a cap de .iij. dies tramesla altra vegada, e torna demantinent e vola entorn de la archa; mas no volch entrar dins, per donar a entendre que assats trobaua que menjar. E lauors viu e entes Noe que ben podia exir de la archa. Empero speras alguns dies, e puys exin e gita totes aquelles coses de la archa a que anassen viure per la terra, e comensaren a multiplicar en lo mon. E atresi ell e sos fills multiplicaren en guisa que compliren lo mon de gents. E en axi retorna nostre senyor Deus humanal linatge qui era perdut en lo diluvi de les aygues.

lunes, abril 10, 2006

Romeu Sabruguera ( ? -1313)

Romeu Sabruguera de Mallorca, prior dominic (mort al 1313), traduì els Salms al català y també se li adjudica la traducció de la "Biblia rimada" de Sevilla, pero aquests extrems no han estat confirmats. De ser així, la seva sería la primera traducció d´ una porció de la Bíblia a la llengua catalana.

(Texte traduït de www.proel.org/traductores/sabruguera.htm )

Cristóbal Colom era propietario de una " Biblia rimada en catalán"

En 1506 fallece Cristóbal Colom en Valladolid, en "senectute bona", segun el historiador Bernaldez, coetaneo de Colom.
No conocemos ni su autentico rostro ni realmente donde reposan sus restos, pues estos fueron cambiados hasta cuatro veces de lugar.
En su testamento indica como debe repartirse entre sus herederos toda su "teorica" fortuna de la cual todavía no había cobrado un solo maravedí.

Dejó una inmensa biblioteca, que su hijo Hernando amplió a más de 20.000 volumenes entre los cuales estaban los siguientes: Compendium Constitutionem Cataloniae, Consolat de Mar, Fori Aragoni, Practiques e costums de la rectoria de Badalona, Costums de la batllia de Miravet, Imago mundi, Llibre del Genesis, Historias Troyanas, traducidas al catalán por Jaume Conesa, Flos Sanctorum, Alexandre, en latin, Els Profetes, escrito en vulgar, Psaltyery el Laor de Déu e menyspreu del món, Girona , 14.. ,El Gamaliel de Sant Pere Pascual ( en llemotgí, historia de la Passió i mort de J.C. ), Janua Artis Mag, Ra. Llulii, de Pere Degui-1482, El llibre de Manescalia de Lluis Dieç, L'Art de ben morir, La Flor Sanctorum, El Llibre de Isach, Llibre de les Dones de Francesc Eiximenis, Questio judei contra Nicolau de Lira, La Biblia rimada en catalán.

( Texto de http://www.geocities.com/cristofor_colom )

La Inquisició va cremar la primera Biblia traduida al valencià

Bonifaci Ferrer fon el primer traductor de la Biblia al valencià. En l'ajuda d'alguns flares feu son treball de traduccio a partir de la Vulgata llatina. Esta Biblia fon impresa per Mossen Alfons Fernández de Córdoba, castellà, i Mossen Lambert Palmart, alemà, en vell tipo romà, des de febrer de 1477 a març de 1478 i a expenses del mercader Felip Vizlant, alemà, germa de Jacobo Vizlant, mori en 1485. Ya havia segut impres en lo mateix idioma lo Psalterium "en nombre de nuestro Senyor y de la humilde Verge María, mare sua."

Esta Biblia "fue arromansada de lengua latina en la nuestra valenciana, en el convento (Cartuja) de Porta Coeli, por el Rev. Micer Bonifacio Ferrer (hermano de Vicente), con otros singulares hombres de ciencia".

Est es el testimoni del P. J.B. Civera en la seua historia de lo Monasteri de Porta Coeli (any 1630):

"Llegaron a mis manos quatro hojas de papel de marca mayor, que me envió un clérigo de Valencia, diziendo las avia hallado entre otros papeles viejos en el archivo de la Seu, y eran las últimas de una Biblia escrita en lengua valenciana, vertida de la latina por el dicho P. D.
Bonifacio, y impresa en Valencia el año de 1478. Espantóme mucho quando tal vi, porque nadie de quantos del trataron (y fueron muchos), semejante cosa avia dicho por no aver llegado a su noticia, y por ser eso cosa tan nueva como ya dixe, me ha parecido encaxar aquí la última hoja, porque en ella se verá la llaneza del lenguaje valenciano de aquel tiempo, la propiedad de la versión y la verdad de que hizo esta obra, estando de espacio en esta nuestra casa."

Lo manuscrit de Ferrer va a l'imprenta, en febrer de 1477; un any despres eixiria a la llum.

L'any 1478 no era el millor moment, en els territoris de Ferrando i Isabel, per a publicar una Biblia en una llengua vernacula, perque eix es precisament l'any en el que els Reis Catolics conseguixen que el papa Sixt IV accedixca a la seua demanda de crear lo que serà u dels mijos mes poderosos d'unificacio politica i religiosa jamai instituits: l'Inquisicio.

L'inquisicio vedà al poble esta Biblia baix lo pretext:

"Porque algunos de los judíos que quedaron en España, después de expulsos de estos Reinos ciento y veinte mil, tomaban de estas Biblias sus actos y ceremonias y el modo de ofrecer sacrificios. Por esta causa, de tal suerte se prohibió la lectura de esta versión, que a los que no tuviesen raza ninguna de judíos les era permitido leerla, a los demás, no."

Segons el que fora bibliotecari de l'Universitat valenciana, Sr. Torres Belda, en un primer edicte dels inquisidors, datat en Avila, lo 7 de novembre de 1497, dirigit als valencians, es diu que:

"Hay muchas personas en estos dichos reinos que tienen libros escritos en hebrayco, que tocan y son de la ley de los judíos, e de medicina y de otras ciencias e artes casi brujas en romance, de lo cual se esperan seguir e siguen daños."

Un atre edicte fon publicat per l'inquisidor del regne de Valencia, Joan de Monasteri, canonge de Burgos, en 10 de març de 1498:

"Algunos atentaron y han atentado de verter la Sagrada Escritura en plano, y en nuestra lengua moderna, alterándola en muchos vocablos y términos que no tienen exacta equivalencia en romance. Dispone la recogida de los libros hebraicos y de todas las Biblias y salterios que están vertidos a lengua moderna, como igualmente los moriscos."

L'edicio sancera de la Biblia de Bonifaci Ferrer, es requisada. Es tracta de tot un precedent de lo que mes tart ocorreguera a major escala. A pesar de tot, d'un eixemplar que es salvà, es conserva en Paris, lo salteri i els evangelis en lo "Codex del Palau". En lo colofo de la Biblia de Bonifaci Ferrer es pot llegir, ' Valencia, 1478 '

( Text obtingut de http://www.llenguavalencianasi.com )

La Biblia valenciana de Bonifaci Ferrer

En 1478, es va presentar la primera traduccio de la Biblia a una llengua romanica (en este cas: Llengua valenciana), per Bonifaci Ferrer. Poc despres fon cremada per l'Inquisicio.

De l'original solament es conserva un foli incunable, hui expost en el museu "Hispanic Society of America" en New York City.

En el colofo de la Biblia valenciana de Bonifaci Ferrer es pot llegir que fon traduida per ell en el Monasteri de Portaceli de "lengua latina a la nostra valenciana". Esta afirmacio de Bonifaci Ferrer sobre el nom i l'identitat de la llengua que es parlava en Valencia, solament mos pot dur a la conclusio de que la llengua valenciana te una historia, una personalitat i un prestigi que no podem ni dubtar ni ignorar. I, per supost, que seria absurd perdre tot este llegat historic per les decissions politiques arbitraries dels irresponsables que dirigixen l'Universitat de Valencia, que treballen per l'absorcio de la Llengua valenciana per part del catala.

En primer lloc, hem de coneixer un poc ad este ilustre personage per a entendre l'importancia que te el colofo de la Biblia valenciana de Bonifaci Ferrer.

Bonifaci Ferrer era germà de San Vicent Ferrer. Cursà els seus estudis de Dret en Perusa (Italia), despres eixerci la carrera d'advocat en el Regne de Valencia.

El Bisbe de Valencia, el nomenà Professor de Dret, i en Lleida obtingue el Doctorat en Sagrada Teologia.

Fon Regent de l'Assessoria de la Curia de Govern del Regne de Valencia (1391), Jurat de ciutadans (1385), i Advocat de la ciutat (1389), ademes de formar part de la Cort Pontifica del Papa Lluna (Papa Benet XIII) en Avignon.

Bonifaci Ferrer, com es veu, es un home d'estudis, de gran importancia en el Regne de Valencia, i en el qual el Papa Lluna delegà importants missions. Pero lo que mes important per clarificar l'identitat del valencià, es que este home de lletres, este erudit afirma CLARAMENT que la llengua en la que ell escriu, i per tant la llengua que es parla en el Regne de Valencia es diu: Llengua valenciana.

( Article transcrit de www.elpalleter.com )

domingo, abril 09, 2006

BÍBLIES EN CATALÀ

Las Bíblias en catalán

La Bíblia en Catalán

Son muchas las traducciones de la Biblia al catalán, en todo o en parte, que se conocen desde el siglo XII. En el siglo XIII se prohibió la difusión de Biblias en lengua vulgar por disposición del Concilio de Tarragona (1235). La primera traducción de la Biblia entera al catalán data de 1287/90, y fue llevada a cabo por Jaume de Montjuïch por encargo del rey Alfonso II de Aragón. En la Bibliothèque Nationale de París se conservan un «Psalteri y Nou Testament» que parecen pertenecer a esta versión. También del siglo XIII es la Biblia rimada, que comprende el libro de los Salmos y partes de los Evangelios, de Romeu Sa Bruguera. De 1319 hay constancia de otra traducción de toda la Biblia al catalán, pues el 23 de noviembre de este año el rey Jaime II de Aragón recibía un ejemplar que había sido propiedad del infante don Jaime. Hay eruditos que opinan que se puede identificar esta versión con el Códice Peiresc, conservado en la Bibliothèque Nationale de París.

A principios del siglo XV aparece la versión de toda la Biblia, en el dialecto valenciano, del hermano de San Vicente Ferrer, Bonifacio. En 1490 aparecía en Venecia el «Psalteri de Joan Róis de Corella», que fue reimpreso en facsímil en Sant Feliu de Guixols en 1929 por J. Barrera. En el siglo XVI se conoce la reedición de la Biblia de Bonifacio Ferrer. La prohibición de las versiones en lenguas vulgares, junto con la posterior decadencia de la lengua catalana, llevaron a la inexistencia de nuevas traducciones de la Biblia hasta 1832. En este año se publicaba en Londres «Lo Nou Testament de nostre Senyor Jesu-Christ», traducido de la Vulgata latina, pero cotejando con el texto original. Su traductor fue un exiliado liberal, J. M. Prat Colom, que aceptó el encargo hecho por la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera. Este Nou Testament marcó el inicio del renacimiento de la lengua catalana (Renaixença). Se hicieron dos ediciones posteriores: Barcelona (1836) y Madrid (1888).

Durante la primera mitad del siglo XX se llevaron a cabo varias versiones parciales de las Escrituras; un intento ambicioso quedó truncado, el de una Biblia completa bilingüe, latín-catalán, Entre 1928-29 se publicó todo el NT, y entre 1932 y 1935 varios libros del AT, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías y Jeremías, además de dos libros apócrifos. En 1927, la Fundació Bíblica Catalana iniciaba la publicación de la Biblia en 14 volúmenes, que culminaría en 1948; es la conocida con el nombre de Biblia de Cambó, así llamada en honor al patricio catalán F. Cambó, que hizo posible este proyecto con su mecenazgo y protección.

En 1968 la misma Fundació ofrecía una nueva versión catalana, de gran excelencia literaria. Por su parte, los monjes de Montserrat prepararon su monumental versión en varios volúmenes, que difundieron en 1970 en una edición de tamaño de bolsillo. En 1980, la Editorial Claret lanzaba su propia traducción del NT del original griego, con un catalán ágil y fácilmente comprensible. Por parte evangélica, la Fundació Bíblica Evangèlica publicó en 1970 «L'Evangeli segons sant Marc», que buscaba ser el inicio de un Nou Testament catalán evangélico. Sin embargo, se acabó en cooperación con biblistas católicos, produciendo un Nou Testament patrocinado conjuntamente por la Associació Bíblica de Catalunya, Fundació Bíblica Evangèlica de Catalunya, Publicacions de l'abadia de Montserrat y Societats Bíbliques Unides, publicado en el año 1979. Sin embargo, en esta cooperación «interconfesional» se tuvo que ceder en el aspecto mariológico, apareciendo en él, como en todas las versiones puramente católicas, la ya mencionada manipulación del texto de Mt. 1:25. Por lo demás, se trata de una traducción digna en un catalán popular, preciso y directo.

(Información tomada de http://galeon.hispavista.com/hermano2//vvv/Img022.htm)